Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gwarancje de minimis BGK (KFG)

Brak opisu obrazka

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie ma możliwość udzielania firmom kredytów z wykorzystaniem gwarancji KFG na podstawie zawartego porozumienia z Bankiem BPS w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis PLD-KFG.

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji KFG:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją KFG: 

Przedmiot kredytowania

Kredyty obrotowe objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe.

Kredyty inwestycyjne objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.

 

Wysokość gwarancji KFG

Gwarancja zabezpiecza do 60% kwoty kapitału kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji wynosi 3.500.000 zł (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG).

Zabezpieczenie gwarancji KFG

Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji KFG jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową każdorazowo wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK.

W przypadku gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy dodatkowo Bank BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK w prawa zaspokojonego wierzyciela.

Waluta udzielanych kredytów

Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Opłata
Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres gwarancji.

Okres ważności gwarancji

Gwarancja KFG udzielona jest na czas określony i obowiązuje na okres nie dłuższy niż:

oraz obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji KFG

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji KFG wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Okres dostępności gwarancji

Gwarancje KFG są dostępne do 17 maja 2019 r. (z możliwością przedłużenia).

Wersja XML