Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klienci Indywidualni - Oferta

Brak opisu obrazka

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE OFERUJE NASTĘPUJĄCE TYPY RACHUNKÓW:

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe typu Pol-Konto

Rachunek przeznaczony dla klientów, którzy cenią sobie tradycyjne zalety bankowości, wysoką jakość obsługi oraz wygodny dostęp do konta; posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny w formie linii kredytowej na okres 12 miesięcy, przy czym po tym okresie może nastąpić automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i taką sama kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania kolejnego wniosku.

Rachunek Pol-Konto  służy ich posiadaczom do:

 1. przechowywania środków pieniężnych,
 2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do rozliczeń z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. korzystania z kart bankomatowych
 4. korzystanie z kart płatniczych VISA CLASIC DEBETOWA
 5. korzystania z dopuszczalnego debetu,
 6. zaciągania kredytu odnawialnego.

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe typu Pol-Konto Senior

Rachunek skierowany do klientów indywidualnych posiadających decyzję o przyznaniu prawa do emerytury lub renty korzystających z podstawowej usługi prowadzenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR.

Rachunek Pol-Konto Senior  służy ich posiadaczom do:

 1. przechowywania środków pieniężnych,
 2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do rozliczeń z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. korzystania z kart bankowych
 4. korzystania z dopuszczalnego debetu,
 5. zaciągania kredytu odnawialnego.
 6. POL-Konto Senior otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które osiągnęły 60 rok życia oraz przedstawią dokument/ zaświadczenie o nabyciu praw emerytalnych.
 7. POL-Konto Senior otwierane jest na czas nieokreślony.
 8. Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem tylko jednego POL-Konta własnego oraz współposiadaczem tylko jednego POL-Konta Senior wspólnego.

Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt

 1. Warunkiem uruchomienia rachunku oszczędnościowego POL-Efekt jest posiadanie przez klienta w Banku rachunku bieżącego lub oszczędnościowo – rozliczeniowego.
 2. Rachunek może być wykorzystany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 3. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna – rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz rezydent małoletni lub ubezwłasnowolniony.
 4. Rachunek oszczędnościowy  jest prowadzony jako rachunek imienny dla jednej osoby lub dla dwóch osób (jako rachunek wspólny).

 

Środki zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, określonej w uchwałach Zarządu Banku Spółdzielczego i podanej do wiadomości Posiadaczy poprzez wywieszenie w lokalach Banku.

Aktualne stopy procentowe dostępne w tabelach oprocentowania

Kapitalizacja na rachunkach następuje w okresach miesięcznych.

Najważniejsze cechy produktu to:

 

Rachunki dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących  członkami rad rodziców

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a”vista)

Rachunki oszczędnościowe lokat terminowych

 

DEPOZYTY

Nadwyżki pieniężne można lokować na lokatach terminowych standardowych lub progresywnych, przy większych kwotach możliwe jest negocjowanie stawek oprocentowania.

Lokaty terminowe STANDARD

Oprocentowany rachunek oszczędnościowy, który można otwierać na okres: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, miesięcy. Jeżeli posiadacz rachunku nie podejmuje wkładu wraz z odsetkami po zakończeniu zadeklarowanego okresu, lokata zostaje automatycznie przedłużona na następny taki sam okres. 
W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości połowy stawki  dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.

Lokata KORZYSTNA 6 miesięczna 

Oprocentowanie stałe według Tabeli oprocentowania.

Lokaty NEGOCJOWANE

Oprocentowanie negocjowane od kwoty 1 000 000 złotych.

 

KREDYTY


I  GOTÓWKOWE KREDYTY KONSUMENCKIE

Kredyty konsumenckie

Udzielane są na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania jego wykorzystania.

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt w rachunku może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na takie same okresy bez konieczności składania odrębnego wniosku.

Warunkiem otrzymania kredytu jest:

wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, stypendium, dochodów osobistych z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu.

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i określana jest w następujący sposób:

Kredytobiorca posiada w Banku rachunek typu POL-konto:

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu.

Kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku, którego średnie miesięczne wpływy z tytułu osiąganych dochodów na rachunek wynoszą do 500 PLN włącznie.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30 000 PLN.

II KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

Kredyt mieszkaniowy

Okres kredytowania do 30 lat
Kredyt przeznaczony na cele związane z zakupem lub budową budynków, 
zakup lokali mieszkalnych oraz na remonty. 

Różne formy spłat rat kredytowych i odsetkowych. 
Minimum formalności, krótki czas oczekiwania.

Kredyty konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

 1. Kredyty hipoteczne w Banku udzielane są w PLN.
 2. Kredyty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie celów przewidzianych w Umowie kredytu (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej), a środki pochodzące z kredytu uruchamiane są po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w Umowie kredytu.
 3. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” może być wykorzystany na:

1)   zakup działki budowlanej;

2)   zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3)   nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4)   nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5)   przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w prawo odrębnej własności lokalu;

6)   wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7)   inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a)    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b)   generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

c)    zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

8)   zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

9)   refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-8 , jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Okres kredytowania w przypadku kredytu „Mój Dom” wynosi od 5 do 30 lat.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej) i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

W przypadku „Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego” oraz kredytu „Mój Dom” na zakup działki budowlanej okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat.

Wersja XML